Vác sa va cũng có buồn, sao chị? Em tưởng Vác sa va đầy kiêu hãnh!

Báo chí nước ngoài thật ngu si - Chê bai Tổng Thống chẳng ra gì.
http://songque.vnweblogs.com