Nhiều khi rất muốn được ngu ngơ
Chẳng biết chi đâu, rất dại khờ.
Thế sự che tai vờ lẫn cẫn
Nhân tình nhắm mắt giả lơ mơ.
Tề gia đã có hiền thê gánh
Trị quốc hãy còn thượng cấp lo.
Nhưng bởi thanh danh và trách nhiệm
Nên đành gắng sức chẳng đành lơ.

Hà Nội, 02/11/2022