Tiên nữ trong sương, tiên giáng trần
Ngất ngây hạ thế, một mùa xuân.
Nàng tiên du ngoạn, nàng tiên đẹp,
Bao kẻ mộng mơ, bao kẻ lần.
Tiên đẹp tiên xinh tiên yểu điệu,
Kẻ ao kẻ ước kẻ van than...
Dẫu rằng thượng giới tiên xinh đẹp,
Xuống đến trần gian tôi chẳng cần!

Hà Nội, 11/03/2002