Kỷ niệm 10 năm lập nghiệp và 18 năm sáng tác.
Dành tặng cho những người tôi yêu mến…

 

Phần 1: Ca trù - Hát nói

Phần 2: Đường luật - Thơ mới

Phần 3: Thơ tình

Phần 4: Khai bút