Nghĩ sâu địa ngục phát Bồ-đề,
Trở gót quê sen chớ lại mê!
Nong nả lối xưa nên sớm bước,
Kẻo khi trời tối lạc đường về.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997