Mái tranh mưa tạnh ánh dương hồng,
Thoáng chốc mù che lại chẳng đồng.
Huống nữa mạng người trong nhịp thở,
Chuông mai còn chắc được nghe không?


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997