Một lần? Đã đến rồi thôi!
Dòng Hương lặng lẽ...
Ngõ đời rẽ qua
Một lần
Rồi lại chia xa
Ai đi gửi lại câu ca
Đậm tình

Huế hôm nay
Ngác ngơ nhìn
Nắng chiều lối ấy
Đâu mình?
Đâu ta?

Một lần
Đủ biếc cỏ hoa
Đủ xanh mắt ngọc
Trăng ngà lịm rơi...

Một lần thôi
Một lần thôi
Trăm năm sau nữa...
Có vơi nỗi lòng?


(23/7/2010)