@Từ Nguyễn :
Làm sao thì đã làm sao ?
Tình ai vời vợi trên cao đợi chờ...
Tiếng lòng Tình gảy lơ ngơ
Làm sao qua được đôi bờ nhớ thương ? !