Ừ thì họ bỏ ta đi
Yêu thương đã hết
còn gì trao nhau?

Nhớ chi nỗi trước
niềm sau
Cứ thà như nước qua cầu,
vẫn qua...

Buông tay
ta - họ
rời xa
Chút duyên tình cũ
đành là mây bay

Nếu mai sau có một ngày
Gặp nhau
xin gió đừng lay
động lòng...


26/12/2013