(Khi An Nam tạp chí còn ở Hàng Lọng)

Năm xưa tết nhất đã suông suồng!
Tết nhất năm nay lại quá tuồng!
Tiếng pháo nghe nhờ thiên hạ đốt
Cờ vàng dấu đỏ, đế vương suông


(An Nam tạp chí số 7, 1926)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002