Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 02:19

Nguyễn Khắc Hiếu, Tản Đà!
Nay mai sắp ở Hà
Hà Lạc đoán lý số
Đàn ông và đàn bà
Ai gần xin đến hỏi
Thư gửi, người ở xa
Biên rõ năm cùng tháng
Ngày giờ nào đẻ ta
Một cữ ước tuần lễ
Có thư mời khách qua
Quyển số lấy đã rõ
Xin cứ nói thực thà
Hán văn âm quốc ngữ
Quốc văn bày nghĩa ra
Còn như tiền đặt quẻ
Nhiều năm (5đ) ít có ba (3đ)
Nhiều ít tuỳ ở khách
Hậu bạc kể chi mà!

Kính cáo


(Ngày nay 1936)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002