15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 26/11/2009 21:24

Nghĩ mình, mình lại hỏi mình
Tự mình, mình cũng chưa đành rằng sao
Cái lo là cái làm sao?
Lo sao lo mãi? khi nào hết lo?
Một mình lo nghĩ quanh co
Mình lo mình biết ai lo cho mình?
Ấy ai là khách hữu tình?
Vì mình lo đỡ cho mình đỡ lo
Kẻo mình lo mãi quanh co


(Tản Đà tùng văn 1922)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002