“Nữ quyền” hôm ấy tớ rao chơi
Ai bán mà mua của hiếm hoi!
Một gánh giang sơn cùng gánh lấy
Thời chi, ai có tiếc chi ai?


Bài này phụ dưới bài hài văn Nữ quyền đăng trên An Nam tạp chí năm 1932.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]