TL có xem bản gốc bài thơ này trong cuốn "Tiếng vọng", thấy tiêu đề bài thơ là "Lời ru bên biển", chứ không phải "trên biển". Và nghĩ đúng là "bên biển" hợp lý hơn.