Khói bao cội liễu chốn đưa nhau
Sông lạnh nước cuồn sóng trắng phau
Bãi cát chân trời đầy bụi nổi
Đồn binh tiếng vượn suốt đêm gào
Dương Quan bạn cũ cao lời hát
Dịch Thuỷ anh hùng lắng tiếng thau
Nếu chẳng lưu danh trong vũ trụ
Luống công ngày tháng dễ tiêu hao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.