Khí lành non Ngự ngút mây
Sớm mai chống gậy sửa giày trèo lên
Muôn nhà gò Trĩ lầu chen
Núi Rồng sầm uất chưa quên thuở nào
Cuộc săn gái nhỏ rụng đầu
Rượu hồi dương uống đỏ au mặt mày
Bao năm nghĩa sĩ hận đầy
Tiếng gươm khua ánh thép bay rợn rùng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)