Lá chắn lưng trời chấn biển xanh
Biển ngày thêm tạnh đón vua mình
Pháo vang ba tiếng cờ giương khắp
Bên mỏm quân ra giữa sóng kình


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)