Xoài tượng ai kia nếm có ngày
Năm xưa Gia Định chở ra đây
May mình bèo bọt nhờ phần cống
Thương trạm núi non đến chốn này
Chiến lược lâu nay vua định liệu
Ngoại hương từ trước vật riêng tây
Đời ta luống thẹn lo ăn uống
Ơn nước, tình nhà, lệ nhuốm đầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.