Sân sau một góc nở hoa
Xuân sớm cười duyên ngợi gió
Sư nhìn hiểu đạo càng sâu
Khách ẩn tìm tiên đã bõ
Đào rừng Độ sách ngang màu
Đào suối Vũ Lăng kém đỏ
Chỉ mong kết quả sớm chiều
Để hiến chủ nhân mừng thọ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)