Bấy lâu hàng xóm bên nhau
Nay thành kẻ trộm lẻn vào nhà tôi
Bấy nhiêu khoá bẻ hết rồi
Cũng may tóm được cho đời quả tang
- Vì sao mày lại chui sang ?
- Cổng nhà bác đóng, hết đường vào đây
- Vì sao mày bẻ khoá này ?
- Vì chìa không có, dùng tay phá bừa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)