Trong một Đông phương của mộng
qua
cả ngàn đêm

Kết thân
với mọi người mọi vật

Sáng tạo
thơ và những điều
diệu kỳ mới

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé