Tôi có điều hệ trọng:
Muốn được nhìn anh yêu
Mà mắt anh nhìn đâu
Sao buồn thiu? Lạy chúa!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)