Con chóp mào
Đậu trên cây đào
Trông xinh làm sao
Con chóp mào
Kêu trên cây đào
Nghe hay làm sao
Em nỡ nào
Đi tìm cây sào
Đánh con chóp mào
En nỡ nào?
Tay cầm cây sào
Đánh con chóp mào
Hở em
Em hỡi em
Để cho chim
Đi tìm
Con sâu con bọ
Đem về nuôi
Bầy con nhỏ
Bên cửa tổ
Nằm há mỏ
Chờ mong mẹ về
Bầy con nhỏ
Bên cửa tổ
Chờ mong mẹ về
Bầy con nhỏ
Bên cửa tổ
Chờ mong mẹ về
Bầy con nhỏ
Nằm há mỏ
Chờ mong mẹ về
Bầy con nhỏ
Chờ mong mẹ về


Nguồn: Lê Minh Quốc, Bài đồng dao của cụ già 92 tuổi, Báo Nhi đồng, số ngày 4-8-1995