Bồn chồn thương kẻ nương song bạc
Lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng

Con thuyền bạt sóng