Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/12/2020 11:29, số lượt xem: 102

Thương xót giữa lòng dậy xước đau
Nguyện hoang tàn nẻo nguyệt phai màu
Vương lầm phận tủi hờn chao mộng
Vướng bạc thân buồn đẫm buốt cau
Sương cội đổi nguyển ước hẹn nát
Cõi duyên chùng dạ ái ân nhàu
Hương tình dạt rã hồn ly biệt
Thương xót giữa lòng dậy xước đau

Đau xước dậy lòng giữa xót thương
Biệt ly hồn rã dạt tình hương
Nhàu ân ái dạ chùng duyên cõi
Nát hẹn ước nguyền đổi cội sương
Cau buốt đẫm buồn thân bạc vướng
Mộng chao hờn tủi phận lầm vương
Màu phai nguyệt nẻo tàn hoang nguyện
Đau xước dậy lòng giữa xót thương