Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/06/2020 10:25, số lượt xem: 214

Đủ nguyền ươm vọng ước điều hay
Bù đắp dạ tim cõi lộng này
Tụ giấc mơ huyền thơm thảo ngoái
Thu niềm mộng huyễn dạt dào say
Nhủ lòng ân ái ngon ngào dẫy
Vù nẻo nguyệt hoa quấn quyện đầy
Giũ dạt dào yêu bừng luyến trải
Đủ nguyền ươm vọng ước điều hay

Hay điều ước vọng ươm nguyền đủ
Trải luyến bừng yêu dào dạt giũ
Đầy quyện quấn hoa nguyệt nẻo vù
Dẫy ngào ngon ái ân lòng nhủ
Say dào dạt huyễn mộng niềm thu
Ngoái thảo thơm huyền mơ giấc tụ
Này lộng cõi tim dạ đắp bù
Hay điều ước vọng ươm nguyền đủ