Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình khúc (5)
Đăng ngày 08/05/2018 12:42, số lượt xem: 303

Xinh cười dáng nhớ thương nguyền bạn
Định xuyến xao thề cung mở rạng
Vinh mãi sắc hoà để mộng sang
Nhỉnh hoài mơ thuận cho lòng sáng
Linh chồng chất lại níu mùa lan
Lĩnh ngát ngan về nương gió mạn
Tình vút bổng ân diệu cánh làn
Tin niềm giữa ái tâm nào nản

Nản nào tâm ái giữa niềm tin
Làn cánh diệu ân bổng vút tình
Mạn gió nương về khao khát lĩnh
Lan mùa níu lại chất chồng linh
Sáng lòng cho thuận mơ hoài nhỉnh
Sang mộng để hoà sắc mãi vinh
Rạng mở cung thề xao xuyến định
Bạn nguyền thương nhớ dáng cười xinh

Thuận nghịch độc – Bằng trắc - Bát đồng âm