Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/03/2016 12:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 05/02/2018 12:11, số lượt xem: 400

Loang nắng ấm nồng duỗi tiết sang
Khoáng tâm hồn dậy sóng thơ làn
Lan chầm mộng ái ngon ngào thoảng
Bạn thắm mơ đời mải miết an
Vang vọng nghĩa tình thơm cõi sáng
Rạng ngời nhân ái giục lòng mang
Tràn duyên phước lộc mừng Xuân loáng
Vàng ánh diệu thương trải nẻo ngàn

Ngàn nẻo trải thương diệu ánh vàng
Loáng Xuân mừng lộc phước duyên tràn
Mang lòng giục ái nhân ngời rạng
Sáng cõi thơm tình nghĩa vọng vang
An miết mải đời mơ thắm bạn
Thoảng ngào ngon ái mộng chầm lan
Làn thơ sóng dậy hồn tâm khoáng
Sang tiết duỗi nồng ấm nắng loang

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm