23.50
1 người thích
Đăng ngày 08/01/2020 23:27, số lượt xem: 233

Thăng hàm chóng vánh nhờ quan hệ
Số dách thường ban hàng hậu duệ
Chẳng có bà con mặc lối lề
Luôn thèm ngọc báu hay tiền tệ
Công trình trước nhất dụng hiền thê
Quyết sách sau cùng cho trí tuệ
Dẫu hết thân bằng được bảo kê
Ưu tiên vẫn cứ kêu đồ đệ

Ưu tiên vẫn cứ kêu đồ đệ
Định sẵn nơi quèn cho trí tuệ
Cửa trước âm thầm gặp quý thê
Đường sau lặng lẽ vun tiền tệ
Vàng thơm ngọc sáng toả muôn bề
Tuổi trẻ tài cao dùng hậu duệ
Vở kịch trần gian thấy não nề
Thăng hàm chóng vánh nhờ quan hệ