Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 31/03/2016 18:28, số lượt xem: 511

Thương xót giữa lòng dậy xước đau
Thệ hoang tàn nẻo lặng phai màu
Vương lầm phận tủi hờn chao mộng
Vướng bạc thân buồn đẫm buốt cau
Gương ái đổi nguyển thơm thảo nhạt
Khúc duyên chùng dạ ái ân nhàu
Hương tình dạt rã hồn ly biệt
Thương xót giữa lòng dậy xước đau

Đau xước dậy lòng giữa xót thương
Biệt ly hồn rã dạt tình hương
Nhàu ân ái dạ chùng duyên khúc
Nhạt thảo thơm nguyền đổi ái gương
Cau buốt đẫm buồn thân bạc vướng
Mộng chao hờn tủi phận lầm vương
Màu phai lặng nẻo tàn hoang thệ
Đau xước dậy lòng giữa xót thương

Thuận nghịch độc