Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/08/2019 19:55, số lượt xem: 201

Vào chơi tốt cũng muốn trên kèo
Nhọc trí đau đầu pháo vẫn leo
Nhảy mã trì gan lòn mấy chặng
Hoành xe quyết chí vượt bao đèo
Bồ lên án ngữ ngừa tên dội
Sỹ ghểnh an toàn chặn súng theo
Cờ xí reo hò quân áp trận
Cờ tan cặp tướng đá mông bèo

Xáp trận điều binh giở võ mèo
Tốt đầu dí thẳng nượp nườm theo
Giành tiên phóng ngựa tràn sông suối  
Cướp hậu hoành xa vượt dốc đèo
Gác sỹ cho bền ngăn cướp lại
Lên bồ để kín chặn thù leo
Và khi có dịp rung nòng pháo
Cặp tướng ghì nhau tựa cá kèo