Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2021 15:09, số lượt xem: 78

Hạ trắng chao lòng ve giận dỗi
Mùa quên sách vở hè vang dội
Thơm ngào lớp học hé nồng môi
Biếc rợp sân trường che mượt lối
Phượng réo tình nhân khẽ mắt hồi
Bàng vương kỷ niệm nhoè mi nổi
Dòng lưu bút cũ khoẻ vươn chồi
Nhớ bạn cô thầy se sắt nỗi

Hạ trắng chao lòng dỗi giận ve
Mùa quên sách vở dội vang hè
Thơm ngào lớp học môi nồng hé
Biếc rợp sân trường lối mượt che
Phượng réo tình nhân hồi mắt khẽ
Bàng vương kỷ niệm nổi mi nhoè
Dòng lưu bút cũ chồi vươn khoẻ
Nhớ bạn cô thầy nỗi sắt se