Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/04/2021 12:26, số lượt xem: 152

Đêm vắng lặng sầu giữa bóng côi
Liệm chôn thề ước dở dang bồi
Thềm hiu hắt rã đời hoen cội
Gió ngẩn ngơ vùi kiếp đẫm vôi
Chêm loạn vỡ tình đau đớn trỗi
Diễm xiêu tàn ái ngọt ngon rời
Mềm tha thiết vọng còn đâu hỡi
Thêm xót dạ buồn mải miết khơi

Khơi miết mải buồn dạ xót thêm
Hỡi đâu còn vọng thiết tha mềm
Rời ngon ngọt ái tàn xiêu diễm
Trỗi đớn đau tình vỡ loạn chêm
Vôi đẫm kiếp vùi ngơ ngẩn nệm
Cội hoen đời rã hắt hiu thềm
Bồi dang dở ước thề chôn liệm
Côi bóng giữa sầu lặng vắng đêm