Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/01/2022 15:43, số lượt xem: 92

Hán Tàu ngẫm lại còn thua chó
Đâu thể giao tình thân bọn nó
Ngoài mặt hô hào chuyện giúp cho
Sau lưng thủ đoạn trò đen đỏ
Ngàn xưa xâm lược máu điêu thò
Vạn kiếp lừa gian lời chót mỏ
Hải đảo trùng khơi thẳng cánh cò
Liều thân bám biển màng chi khó

Liều thân bám biển màng chi khó
Nhớ nhé gan hờn phang toác mỏ
Ỷ thế quân nhiều súng đạn to
Giương oai tàu lớn giàn khoan đỏ
Phỉnh phờ thủ đoạn thứ mặt mo
Gây sự láo lường quân chúng nó
Lửa giận hoá mày nát bụi tro
Hán Tàu ngẫm lại còn thua chó