Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/04/2018 10:33, số lượt xem: 357

Tàu khựa điêu ngoa sẽ chết tròng
Coi chừng tham quá phải đờ tong
Mồm loa xám xịt om sòm rống
Mép giải đen thui sớn sác chồng
Bao lượt tàu thuyền ra sức nống
Mấy lần xe pháo nỗ lực công
Dân Nam chỉ ước thanh bình rộng
Cái tật xâm lăng chớ có hòng

Cái tật xâm lăng chớ có hòng
Dân này bài bản thủ và công
Làm cho Hán tặc lăn bò chổng
Lại khiến phường gian dẹp rúm chồng
Tây bắc chém vè đành vỡ mộng
Bạch Đằng ảo vọng phải đi tong
Bản đồ toàn vẽ nhiều chiêu khống
Tàu khựa điêu ngoa sẽ chết tròng

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm