Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2020 11:43, số lượt xem: 201

Chìm nổi thế nao phải giữ mình
Chớ làm xấu tệ khiến người khinh
Công danh được bại đừng thay tính
Sự nghiệp thành hư chẳng phụ tình
Tạo nghĩa rèn thân duồng nẻo chính
Kính thầy yêu bạn giữ lòng trinh
Đời bao cám dỗ nhiều tâm bịnh
Phải trái gian ngay tựa bóng hình

Phải trái gian ngay tựa bóng hình
Kiên cường giữ vẹn một đời trinh
Dù cho cực khổ nào quên tính
Dẫu được giàu sang chẳng đổi tình
Trọc phú lạm quyền không vái nịnh
Đảo lừa trộm cướp thảy đều khinh
Hằng tu dưỡng nết lòng kiên định
Chìm nổi thế nao phải giữ mình