Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/09/2020 22:59, số lượt xem: 117

Ngày quyện tháng thương đẫm đợi chờ
Điệu lòng nương ái hảo huyền tơ
Đầy trăng luyến nhớ gầy cung mộng
Thẩm nhạc loang nguyền dệt cõi mơ
Lay lướt rộn đời hương phấn dậy
Lả lơi dầm nguyệt gối chăn khờ
Ngây ngù đượm ngát thơm nồng huyễn
Say xướng hoạ tình thoả diệu thơ

Thơ diệu thoả tình hoạ xướng say
Huyễn nồng thơm ngát đượm ngù ngây
Khờ chăn gối nguyệt dầm lơi lả
Dậy phấn hương đời rộn lướt lay
Mơ cõi dệt nguyền loang nhạc thẩm
Mộng cung gầy nhớ luyến trăng đầy
Tơ huyền hảo ái nương lòng điệu
Chờ đợi đẫm thương tháng quyện ngày