Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/02/2018 12:07, số lượt xem: 299

Ran nắng khoả lòng nối nhịp thương
Biếc Xuân lừng dậy thắm muôn hường
Chàng trao ái mộng ngào ngon sắc
Thiếp gởi mơ tình quyện quấn hương
Loang toả bổng hoè thơm ngõ dậy
Đượm thơm ngời cúc ngát tin mừng
Tràn cung diễm nguyệt vui mùa trỗi
Sang Tết rộn ngời diệu cõi vương

Vương cõi diệu ngời rộnTết sang
Trỗi mùa vui nguyệt diễm cung tràn
Mừng tin ngát cúc ngời lâng đượm
Dậy ngõ thơm hoè bổng toả loang
Hương quấn quyện tình mơ gởi thiếp
Sắc ngon ngào mộng ái trao chàng
Hường muôn thắm dậy lừng Xuân biếc
Thương nhịp nối lòng khoả nắng ran

Thuận nghịch độc