Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/12/2020 14:55, số lượt xem: 119

Thương xót nặng lòng toả đớn đau
Hướng mê tàn lụi ái hoen màu
Hường tan vỡ dạ vùi tim náu
Chướng bủa lan hồn ủ mặt cau
Hương tạp xoắn lời phai mộng báu
Phượng lem sầu trí ngợp mơ nhàu
Trường canh khổ mãi hờn nên cáu
Tương khúc não buồn vọng trước sau

Sau trước vọng buồn não khúc tương
Cáu nên hờn mãi khổ canh trường
Nhàu mơ ngợp trì sầu lem phượng
Báu mộng phai lời xoắn tạp hương
Cau mặt ủ hồn lan bủa chướng
Náu tim vùi dạ vỡ tan hường
Màu hoen ái rụi tàn mê hướng
Đau đớn toả lòng nặng xót thương