Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 23:09, số lượt xem: 99

Ngơ ngù ướp huyễn sưởi bừng không
Trở giấc tìm hương ước diễm nồng
Chờ nẻo diệu tim hồn lặng ngóng
Mở triền phiêu ái dạ thầm trông
Lơ màu thoả ý ươm vàng mộng
Rỡ dáng ngời xuân thệ biếc lòng
Ngờ nghệch tuổi yêu dào dạt bổng
Ngơ ngù ướp huyễn sưởi bừng không

Không bừng sưởi huyễn ướp ngù ngơ
Bổng dạt dào yêu tuổi nghệch ngờ
Lòng biếc thệ xuân ngời dáng rỡ
Mộng vàng ươm ý thoả màu lơ
Trông thầm dạ ái phiêu triền mở
Ngóng lặng hồn tim diệu nẻo chờ
Nồng diễm ước hương tìm giấc trở
Không bừng sưởi huyễn ướp ngù ngơ