Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2021 00:28, số lượt xem: 108

Việt nữ hùng anh chói rạng ngời
Lưu truyền sử sách lộng trùng khơi
Trưng Vương giặc ớn quân hoài trỗi
Triệu Ẩu thù kinh chí chẳng rời
Đất đổi Huyền Trân bồi vạn thước
Ngôi nhường Chiêu Thánh hợp ngàn nơi
Lòng trung ái quốc luôn gìn giữ
Vững chải thành tâm xứng giữa đời

Vững chải thành tâm xứng giữa đời
Thơm lòng chí cả vượt nhiều nơi
Cho dòng tuấn kiệt lan tràn toả
Để bọn tà gian quấy quả rời
Hán lại đàn bà tay vẫn đánh
Tàu luồn trẻ nít bẫy nào lơi
Cùng trai gái dũng đòi xông trận
Việt nữ hùng anh chói rạng ngời