Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/10/2021 11:19, số lượt xem: 64

Thi đàn nối mộng đã từ lâu
Nẻo mạng lòng trao những ước cầu
Hoạ xướng ngày đêm hoài sũng bổng
Giao hoà trí tuệ mãi nồng sâu
Mơ màng bạn hữu bừng thơm sắc
Giục giã vành tim toả sáng mầu
Ý nhã lời hay ngời biển cuộn
Tâm tình nở rạng giữa màn thâu

Tâm tình nở rạng giữa màn thâu
Ý trỗi vần trao toả đậm mầu
Diệu chữ vương hồn loang ước khẳm
Thơm lời bén nghĩa dệt vào sâu
Dòng thơ giúp bạn nâng đời cảm
Những chuyện lồng đêm phả giấc cầu
Đắm phỉ vui vầy trong cõi tạm
Thi đàn nối mộng đã từ lâu