15.00
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hảo liễu vào 01/12/2017 15:50

Belle étoile

J’aurai peut-être perdu la clé, et tout le monde rit autour de moi et chacun me montre une clé énorme pendue à son cou.

Je suis le seul à ne rien avoir pour entrer quelque part. Ils ont tous disparu et les portes closes laissent la rue plus triste. Personne. Je frapperai partout.

Des injures jaillissent des fenêtres et je m’éloigne.

Alors un peu plus loin que la ville, au bord d’une rivière et d’un bois, j’ai trouvé une porte. Une simple porte à claire-voie et sans serrure. Je me suis mis derrière et, sous la nuit qui n’a pas de fenêtres mais de larges rideaux, entre la forêt et la rivière qui me protègent, j’ai pu dormir.


1915

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Có thể tôi đã làm mất chìa khoá và mọi người xung quanh tôi đều cười và chỉ cho tôi thấy một chìa khoá khổng lồ lủng lẳng trên cổ họ.

Tôi là kẻ duy nhất không có cách gì để đến một nơi nào đó. Tất cả đều biến mất và những cánh cửa đóng kín bỏ lại con đường thêm buồn bã. Không một ai cả. Tôi gõ trên từng cánh cửa.

Những lời lăng mạ bay ra những cánh cửa sổ và tôi tránh ra xa.

Thế rồi, không xa lắm bên ngoài thị trấn, trên bờ của một con sông và một khu rừng, tôi tìm thấy một cánh cửa. Một cánh cửa giản đơn không có khoá. Tôi vào đằng sau nó và bên dưới màn đêm không có cửa sổ nào nhưng lại có một bức rèm lớn, ở giữa con sông và cánh rừng có thể bảo vệ tôi, tôi đã ngủ được.


Dịch từ bản dịch tiếng Anh Under the stars của Ron Padgett.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ron Padgett

Under the stars (tiếng Anh)

Maybe I had lost the key, and everyone around me laughs and each shows me an enormous key hanging from his neck.

I am the only one who has no way to get in somewhere. They have all disappeared and the closed doors leave the street sadder. No one. I’ll knock on every door.

Insults fly out of the windows and I withdraw.

So, not far outside of town, on the edge of a river and a wood, I found a door. A simple gate with no lock. I got behind it and beneath the night that has no windows but does have a large curtain, between the forest and the river that protected me, I was able to sleep

Chưa có đánh giá nào
Trả lời