Tiếng quyển lầu Tần văng vẳng nghe,
Nôm na gửi tặng bạn cò ke.
Đất Phan sấm dậy trăm phong pháo,
Chợ Lớn mấy đứa mấy lạng xe,
Cậu đã nên nhà mừng quá nhẽ,
Trai mà có vợ sướng hung he.
Cho hay son phấn nồng hơn lửa,
Mềm ruột iêng hùng đấy lắm nhe!


Viết năm Canh Tuất 1910 ở Mỹ Tho.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995