Dạ chuột lòng chim gẫm chả xong,
Nghĩ ra mà gớm chú cu trong!
Đã hay ghét chắc dây gù gáy,
Cũng phải thương nhau nhắm máu lông.
Trót bước vô vòng xoang lấy lưới,
Còn đem cả ổ giụm vào lồng.
Nước ve lúa nắm bao nhiêu đó,
Độc miệng nào ai có kể công.


Bài này viết lúc tác giả ở Mỹ Tho. Theo lời phụ chú của tác giả bên cạnh nhan đề thì bài này viết năm 1910 hay đầu năm 1911. Trong Quốc âm tạp vịnh tác giả ghi nhan đề là Cu mồi có chú thêm bên cạnh bằng chữ nho Cu ngoài trách cu trong.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995