Câu 1 tôi có được nghe là: Cái vết thương xoàng mà đưa viện,
không biết từ "đi" hay "đưa" thì đúng ý nhà thơ; nhờ các bạn yêu thơ chỉ giúp...