Đã tước đoạt của ta biển cả, lấy đà và cất cánh
Buộc chân ta trên mảnh đất bị cưỡng bức này
Các người đạt được gì? tuyệt vời toan tính:
Đôi môi mấp máy các người đã chẳng thể cướp đi