Vốn từ vốn không
Từ không mà lại
Lại từ không mà đi
Ta vốn không đi đến
Sống chết luỵ làm gì

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)