Bài THANH XUÂN có những chữ in sai như sau :
Câu 2 : Người đi chưa dạt dấu chân bày
chớ không phải : Người đi chưa dạt dấu chân này .
Câu 4 : Tình ái xin về với cỏ may
chớ không phải : Tình ái xin về với cỏ mây.
Câu 6 : Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân
chớ không phải : Còn đây niềm hối tiếc xuân xanh
Câu 8 : Và nỗi tàn phai gõ một lần
chớ không phải : Và nỗi tàn phai gõ một mình