Thị trường, tình trường chung món lẩu
Tình yêu hành khất nhặt xương rơi!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004